Българските земи XV-ти началото на XX-ти век

Отдел „Българските земи ХV-нач. на ХХ в.” разглежда и представя историята на югозападните български земи през Възраждането до 1912 г., когато Пиринския край влиза в границите на свободното Българско царство. Фондът на отдела наброява повече от 7 хиляди материала – веществени, печатни, документални и снимкови. Обособени са 15 лични фонда на обществени и революционни дейци и една колекция.

    Важни документални и печатни свидетелства представят културно-просветната и религиозна еманципация на българите в епохата на Възраждането. Сред акцентите в постоянната експозиция на отдела е първото печатно издание  на „История Славянобългарска“, отпечатано от Христаки Павлович през 1844 г. в Будим (Будапеща) под заглавие „Царственик или история Болгарская“, както и „Неделник. Поучително евангелие“ на Софроний Врачански.

    Преобладаваща част от документалните, снимкови и веществени ценности в отдела илюстрират борбите на българския народ на национално освобождение и обединение.

    Архивът на патриарх Кирил впечатлява с голям брой оригинални документи, отнасящи се до Кресненско-Разложкото въстание от 1878 г.

     Особен интерес представляват писмата на Гоце Делчев до Никола Малешевски, които третират важни въпроси, свързани с подготовката на въстание на българите в Македония.

     Особена ценност във фонда на отдела представляват личните вещи и персонално оръжие на участници в националноосвободителните борби - Ильо войвода, митрополит Натанаил Охридски, дейците на ВМОРО Яне Сандански, Христо Чернопеев, Иван Попов, Андон  Янев - Кьосето  и др.

В отдела работят уредниците:
Елена Александрова – завеждащ отдел
Елена Чалгънова
Телефон за контакт: 073 88 53 70

Галерия със снимки